Photo by: Črevarstvo Trbovc Photo by: Črevarstvo Trbovc Photo by: Črevarstvo Trbovc Photo by: Črevarstvo Trbovc Photo by: Črevarstvo Trbovc Photo by: Črevarstvo Trbovc
 
   
POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV
DRUŽBE TRBOVC D.O.O.

ZASEBNOST IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Poslanstvo družbe Trbovc d.o.o. je izvajanje gospodarske dejavnosti, s področja trgovine, in sicer prodaja naravnih črev, umetnih ovitkov, mesarskih strojev, mesarskega orodja in opreme. Prav tako je podjetje eksluzivni zastopniki in uvozniki široke palete proizvodov.
Pravica do zasebnosti je ena najpomembnejših človekovih pravic. V družbi Trbovc d.o.o. se tega zavedamo in spoštujemo zasebnost naših zaposlenih ter vseh strank, s katerimi prihajamo v stik, zato z njihovimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno, pazljivo in skladno z veljavnimi predpisi, z našimi internimi akti, z ustreznimi organizacijskimi in tehničnimi ukrepi pa skrbimo za ustrezno raven varnosti osebnih podatkov.

PODATKI O UPRAVLJAVCU
TRBOVC d.o.o., Prvomajska ulica 20, 8290 Sevnica
T: 07/81-62-660
F: 07/81-62-661
E-poštni naslov: matjaz.trbovc@siol.net
Spletna stran: www.trbovc.com

KATERE PODATKE OBDELUJEMO, NA KAKŠNI PODLAGI IN ZAKAJ
Osebne podatke posameznikov obdelujemo v okviru in za namen IZVAJANJA POGODB. V okviru izvrševanja pogodbenih pravic in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti obdelujemo vaše osebne podatke za naslednje namene: pripravo ponudbe, sklenitev pogodbe, zagotovitev naročenih storitev, obveščanje o morebitnih spremembah, dodatnih podrobnostih in navodilih za uporabo storitev, obračunavanje storitev ter za druge namene, potrebne za izvajanje ali sklepanje pogodbenega razmerja. Za namen izvajanja pogodb obdelujemo osebne podatke, kot so ime, priimek, elektronski naslov in druge kontaktne podatke ter podatke, potrebne za izvajanje obračunavanja naših storitev (npr. davčno številko). Na podlagi pogodbenega pravnega temelja se osebni podatki v potrebnem obsegu obdelujejo tudi za namen sklenitve pogodb, v fazi pogajanj, po prejemu ponudbe oz. povpraševanja posameznika.

V določenih primerih posameznike zaprosimo tudi za podajo PRIVOLITEV v obdelavo njihovih osebnih podatkov, zlasti za namen naslovljenega pošiljanja vabil za podajo ponudbe oziroma posredovanja naših ponudb. V teh primerih obdelava osebnih podatkov, kot so ime, priimek, naslov in elektronski naslov, poteka v okviru s posameznikovo izjavo dopuščenega obsega osebnih podatkov, namena in dogovorjenih kanalov obveščanja, vse do preklica.

Osebne podatke obdelujemo zaradi IZPOLNITVE ZAKONSKE OBVEZNOSTI, na primer na podlagi Zakona o delovnih razmerjih, za namen izvajanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, ter na podlagi drugih predpisov, ki terjajo od nas, da v določenih primerih posredujemo osebne podatke posameznikov državnim organom in drugim upravljavcem za izpolnjevanje svojih ali njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti. Na tej podlagi obdelujemo tiste osebne podatke in za tiste namene, kot nam to nalagajo veljavni predpisi.
Na podlagi vaših osebnih podatkov ne poteka avtomatizirano odločanje ali profiliranje.

VIDEONADZOR
Družba Trbovc d.o.o. je lastnik objektov, v katerih družba izvaja svojo dejavnost, in sicer v Sevnici, na naslovu Prvomajska ulica 20 in Cesta na gard 15. Ker želimo zavarovati premoženje s katerim upravljamo in je last družbe, ter preprečiti morebitna kazniva dejanja tatvine, poškodovanja tuje stvari, ter zagotoviti tudi varovanje zaposlenih in obiskovalcev izvajamo videonadzor.
Na obeh lokacijah, kjer se videonadzor izvaja, so obiskovalci s tem seznanjeni, kot tudi z izvajalcem videonadzora in njegovimi kontaktnimi podatki.

UPORABNIKI OSEBNIH PODATKOV
Podatki se posredujejo drugim uporabnikom, če nam to nalaga zakon, če obstaja za to zakonit interes ali če imamo za to vašo privolitev.

OBDELOVALCI OSEBNIH PODATKOV
V našem imenu in za naš račun lahko osebne podatke obdelujejo tudi obdelovalci, kot so podjetja, ki nam nudijo tehnično podporo pri obdelavi osebnih podatkov, kot na primer vzdrževalci naših baz podatkov, vzdrževalci naših spletnih strani in ostali obdelovalci, ki jih angažiramo za zagotavljanje storitev, potrebnih za izvajanje pogodb. V kolikor obdelavo vaših osebnih podatkov zaupamo v obdelavo takšnim zunanjim obdelovalcem, imamo z njimi sklenjeno ustrezno pisno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov oziroma vsebinsko enak dogovor ali drug zavezujoč dokument.

PRENOS OSEBNIH PODATKOV V TRETJE DRŽAVE
Vaših osebnih podatkov ne razkrivamo in ne prenašamo v organizacije oz. podjetja, ki bi imele sedež zunaj Evropske unije in jih tako ne prenašamo v tretje države.

PRAVICE POSAMEZNIKOV
S pisno zahtevo, poslano na naslov Trbovc d.o.o., Prvomajska ulica 20, 8290 Sevnica s pripisom »osebni podatki« ali na naslov matjaz.trbovc@siol.net, lahko zahtevate:
• dostop do svojih osebnih podatkov, ki so bili zbrani v povezavi z vami;
• popravek netočnih podatkov, zbranih v povezavi z vami;
• omejitev obdelave osebnih podatkov;
• izbris vseh podatkov, če so izpolnjeni pogoji iz 17. člena Uredbe GDPR, ali
• obdelavi ugovarjate.

Na vašo zahtevo bomo odgovorili brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve. Ta rok se lahko po potrebi podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. V tem primeru bomo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, o vsakem takem podaljšanju v enem mesecu po prejemu zahteve skupaj z razlogi za zamudo tudi obvestili.

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih podatkov kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov Trbovc d.o.o., Prvomajska ulica 20, 8290 Sevnica s pripisom »osebni podatki« ali na naslov matjaz.trbovc@siol.net.
Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS (Informacijski pooblaščenec, Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si), če meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

ROKI HRAMBE OSEBNIH PODATKOV
Osebne podatke posameznikov bomo v družbi Trbovc d.o.o. obdelovali v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in le tako dolgo, dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja.
Osebne podatke tako obdelujemo do izpolnitve namena, zaradi katerih so bili zbrani, v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna za izvajanje pogodbe, oziroma v rokih, ki so določeni s predpisi. Če se osebni podatki obdelujejo na podlagi privolitve, se hranijo do preklica. Po preteku tega obdobja se podatki izbrišejo, uničijo oziroma anonimizirajo.

SPREMEMBE POLITIKE ZASEBNOSTI
Spremembe Politike zasebnosti se objavijo na spletni strani www.trbovc.com in se v spremenjeni vsebini uporabljajo od dneva objave dalje.


Politika varstva OP
Pravilnik o varuvanju OP
Pravilnik o videonadzoru
Sklep 1
Sklep 2
   
o podjetju | kontakt | kako do nas | osnovni podatki | splošni pogoji | impresum | domov